Regler på pladsen

Der skal være plads til alle på Boeslunde camping. Vi beder dig derfor læse og overholde nedenstående ordensregler, så alle kan få et positivt ophold.
På en campingplads er der mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre. 

Prices

Se opslag i receptionen og vores hjemmeside.

Ladning af elbil

Det er strengt forbudt at oplade elbil på pladsen! det kan ifølge sikkerhed styrelsen sætte ild til elnettet og sætte andres liv i fare. Hvis denne regel overtrædes vil det medføre en bøde på 1000 kr.

Ophold på pladsen

Lejrchefen og ansatte har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer.

Lejrchefens anvisninger skal altid følges.

Du bedes vise andre campinggæster hensyn og være opmærksom på at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.

Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 10 km/t). I vinterhalvåret må der ikke køres bil på græsset. Skilt opsættes ved bomanlæg, når det træder i kraft.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.

Handel på pladsen må kun ske efter tilladelse fra lejrchefen.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efter brug efterlades rene og ryddelige.

De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.

Bilvask må ikke finde sted på pladsen.

Alle dagsgæster/overnattende gæster skal melde sig i receptionen og afregne efter gældende takst.

Affalds håndtering på pladsen

Vi sorterer affald. Containere er opstillet udenfor bomanlægget (bag den gule stald), samt lige indenfor bomanlægget. Vejledninger kan findes ved containere, samt på tavle overfor receptionen. Alt pap skal slåes sammen.

Der modtages ikke storskrald, såsom gulvtæpper og presenninger etc. Campingpladsen modtager ikke elektriske apparater såsom lamper, køkkenmaskiner etc.  Farligt affald ex ziprodunke modtages ikke. Disse skal selv bortskaffes. Affaldsområdet er videoovervåget.

Leg og boldspil

Campingpladsen har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil og voldsom leg må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

Poolområde

Ved ophold i poolområde skal vises hensyn til andre gæster.

Indgang til pool er gennem de dertil beregnede rum. Der kræves afvaskning med vand og sæbe inden man benytter poolen.

Børn under 13 må kun opholde sig i poolområdet under opsyn af en voksen.

Billeder af andre gæster i poolområdet er ikke tilladt uden forudgående aftale med vedkommende.

Hovedspring i poolen er forbudt.

Glas samt flasker af glas er ikke tilladt i poolområdet.

Hunde

Hunde har adgang til pladsen. De skal føres i kort line. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område eller på et nærmere anvist sted. Hav altid en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude. Benyt gerne hundegården.

Afrejse

Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt.

Afrejsetidspunktet fra pladsen er kl. 12.00. Ud checkning inden kl. 11.00

Ansvar

Lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Ved overtrædelse af pladsens reglement, kan der ske bortvisning.

Natur og miljø

Vis hensyn og værn om både natur og miljø – begge dele er afhængige af din beskyttelse.

Sæsonpladser

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Standby telte er kun tilladt i Ringgade. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med grøn  ID-nummerplader med gyldigt årsmærke.

Placering af vogn på enheden skal minimum være 1,5 meter fra nummerpæl. 1 meter fra hæk. Vognen må ikke placeres med bagsiden ud mod vejen. Der må lægges fast gulv under telt. Lille trappe må opsættes, når man er tilstede.

Man har selv ansvar for at slå græs og klippe hæk på egen enhed, samt at enheden ser pæn og ryddelig ud. Borde, stole, bænke etc. skal sættes væk ved afrejse ifølge brandmyndighederne.

Pavilloner og ikke originale udhæng er ikke tilladt med mindre andet er aftalt med lejrchefen.

Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt på ca. 3 m².

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt. Små hundehegn må opsættes, når man er tilstede. Hundehegn skal fjernes, når enheden forlades.

Mobile Flagstænger må kun opsættes, når man er tilstede og kun så de ikke generer andre gæster på pladsen. Antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun ske efter aftale med lejrchefen.

Campingvogne og fortelte skal så vidt muligt holdes pæne, rene og fri for alger. Det er ikke tilladt at vaske vogne og telte med slange fra vandposter på pladsen.

Ved salg af campingvogn kan pladsen ikke overdrages eller medsælges uden forhåndsaftale med lejrchefen.

Det er tilladt med en bil pr. enhed på pladsen. Øvrige biler skal holde på parkeringspladsen.

Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode. Der gives ingen form for økonomisk kompensation ved fraflytning i utide. Opsiges en lejer ved fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller af anden årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje. Leje på en campingplads er ikke omfattet af forbrugerlovens § 18, stk 2 pkt. 12. Lejemålet skal betales inden påbegyndt sæson med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved manglende betaling af lejemål forbeholder Boeslunde camping sig retten til at flytte vognen ud fra pladsen på lejers ansvar.

Enheden må ikke lejes ud til 3 part. Udlånes vognen skal det meldes i receptionen. Gæsterne skal indskrives som overnattende gæster og betale dertil gældende takst. Strømforbruget går på fastliggerens egen elmåler.

På campingpladsen må man ikke have fast bopæl. Pladsen må i vinterperioden, som er fra 01.11 – 28.02 benyttes i weekender, helligdage og enkelte hverdage.