ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER

 1. Udlejeren indestår for rigtigheden af ovenstående beskrivelse af det udlejede.
 2. Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.
 3. Ved fraflytning skal såvel udlejningsenheden som inventaret afleveres i samme ryddelige stand som ved overtagelsen. Evt. nødvendig ekstrarengøring vil kunne foretages for lejers regning, hvis denne ikke har indhentet udlejers godkendelse inden afrejsen.
  1. Annulleres et lejemål senest 2 måneder før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10% af lejemålets samlede pris dog mindst svarende til prisen for 1 døgn
  2. Ved annullering senere end 2 måneder før lejemålets påbegyndelse men tidligere end 14 dage før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50% af lejemålets samlede pris.
  3. Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris (NB! lejer kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom).
  4. Såfremt udlejer genudlejer det lejede indenfor det annullerede lejemåls varighed, vil det indvundne beløb med fradrag af det i pkt. 4A nævnte ekspeditionsgebyr blive refunderet.
  5. Annulleringen anses at have fundet sted fra det tidspunkt, den striftligt/elektronisk er kommet udlejeren i hænde.
 4. Stedets ordensregler samt udlejers anvisninger skal overholdes.
 5. Alle priser er incl. moms. Der tages forbehold for moms- eller afgiftsforhøjelser.
 6. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.